Webshop

Download hier de Algemene voorwaarden

Voor het verrichten van onderzoek door middel van antigeen snel-testen en daarmee samenhangende of overige werkzaamheden van Coronasneltest.nl, statutair gevestigd te Lelystad aan de Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76049590

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Dienstverlening: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Coronasneltest.nl voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 • Deelnemer: Degene op wiens persoon het onderzoek en daarmee samenhangende werkzaamheden of overige werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben.
 • Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf die opdracht geeft tot het verrichten van het onderzoek en daarmee samenhangende of overige werkzaamheden en voor betaling daarvan zorgdraagt. De consument die via internet testen besteld wordt hieraan gelijkgesteld.
 • Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Coronasneltest.nl, waarbij door een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, app of andere communicatiemiddelen.
 • Koop op afstand: Zie Dienstverlening op afstand.
 • Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Coronasneltest.nl en de Opdrachtgever.
 • Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Coronasneltest.nl B.V.
 • Schriftelijk: Overal in deze Algemene voorwaarden waar schriftelijk staat wordt dit gelijkgesteld aan e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Coronasneltest.nl en overeenkomsten tussen Coronasneltest.nl en
Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan en/of via de app en de website.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Coronasneltest.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Coronasneltest.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Coronasneltest.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Coronasneltest.nl anders aangeeft.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met Coronasneltest.nl komt eerst tot stand nadat Coronasneltest.nl de totstandkoming daarvan schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Coronasneltest.nl zonder voorbehoud uitvoering aan de opdracht heeft gegeven.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de acceptatie van de betaling tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. Coronasneltest.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Coronasneltest.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Coronasneltest.nl. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Coronasneltest.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Koop en/of Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Coronasneltest.nl geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. In geval van Koop op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Coronasneltest.nl het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 5. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Indien Coronasneltest.nl niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Coronasneltest.nl geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Coronasneltest.nl in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 6. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Coronasneltest.nl op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.
 7. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Coronasneltest.nl met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Coronasneltest.nl de Dienst volledig heeft verricht.
 8. Indien de Opdrachtgever de geleverde zaken terugzendt, dient de Opdrachtgever de zaken in een ongeopende verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Opdrachtgever.
 9. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Opdrachtgever verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Opdrachtgever Coronasneltest.nl heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 10. 10. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Coronasneltest.nl uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 11. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Coronasneltest.nl de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Coronasneltest.nl uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Coronasneltest.nl en de Opdrachtgever overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Coronasneltest.nl. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Opdrachtgever gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 12. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 13. hygiënische producten waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
 14. producten en/of diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 15. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 16. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 17. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 18. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 7 Afgifte lichaamsmateriaal

 1. Coronasneltest.nl is niet aansprakelijk voor het goede transport, van lichaamsmateriaal in de periode voordat het wordt ingenomen door Coronasneltest.nl. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de af te geven lichaamsmaterialen afkomstig zijn van de Deelnemer en dat deze op een adequate wijze volgens instructies vrijwillig zijn afgenomen.

Artikel 8 Beëindiging opdracht door Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal de Opdrachtgever het tarief dat is verbonden aan de uitvoering van de opdracht betalen, voor zover met de uitvoering van de opdracht reeds was aangevangen. Dit laat de mogelijkheid van Coronasneltest.nl om aanvullende schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 9 Overmacht

 1. Coronasneltest.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die hij jegens de Opdrachtgever heeft, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen: werkstaking en/of werkonderbreking (zowel georganiseerd door een vakbond als ongeorganiseerd), overheidsmaatregelen die de productie en/of dienst belemmeren alsmede (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan Coronasneltest.nl zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen.
 2. Ook indien Coronasneltest.nl reeds in verzuim verkeert, komt haar een beroep op overmacht toe.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dient binnen drie weken na factuurdatum te geschieden. Betalingen dienen te worden verricht op de door Coronasneltest.nl aangewezen bank- of girorekening.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening. De vertragingsrente is ook verschuldigd over de in lid 3 van dit artikel genoemde administratiekosten en de in lid 4 van dit artikel genoemde buitengerechtelijke kosten.
 3. Indien betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn achterwege blijft, stuurt Coronasneltest.nl de Opdrachtgever een aanmaning, waarin de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Betaalt de Opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn, dan stuurt Coronasneltest.nl de Opdrachtgever een tweede en laatste aanmaning, waarbij naast het verschuldigde tarief en de vertragingsrente een bedrag van ten minste € 12,50 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Het al dan niet versturen van deze aanmaningen laat onverlet dat de Opdrachtgever in verzuim is en vertragingsrente verschuldigd is.
 4. Blijft de Opdrachtgever ondanks de volgens lid 3 verzonden aanmaningen in gebreke, dan komen alle kosten die met de daaropvolgende invordering gepaard gaan, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15%, berekend over de hoofdsom en de daarover verschuldigde contractuele rente, als bedoeld in lid 2 van dit artikel. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste € 25,- per incasso.
 5. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de in lid 2 van dit artikel verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de in lid 4 van dit artikel verschuldigde buitengerechtelijke kosten. Pas na de gehele voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, strekt een betaling door de Opdrachtgever in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 Bewaren lichaamsmateriaal

 1. Coronasneltest.nl kan het van de Deelnemer ontvangen lichaamsmateriaal bewaren volgens de daarvoor geldende (wettelijke) voorschriften en termijnen. Het ontvangen lichaamsmateriaal wordt eigendom van Coronasneltest.nl mits het materiaal niet meer tot personen herleidbaar is. Coronasneltest.nl mag dit materiaal vernietigen en/of ter beschikking stellen aan derden voor wetenschappelijke doeleinden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ingeval Coronasneltest.nl toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van enige op Coronasneltest.nl rustende verplichting of jegens Opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is Coronasneltest.nl jegens Opdrachtgever voor de schade die Opdrachtgever in verband daarmee lijdt, slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever bewijst dat deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Coronasneltest.nl en/of diens leidinggevende ongeschikten.
 2. Indien de aansprakelijkheid van Coronasneltest.nl volgens het vorige lid moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van Coronasneltest.nl beperkt tot het factuurbedrag ter zake van de geleverde diensten per schade-toebrengende gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, met dien verstande dat aansprakelijkheid van Coronasneltest.nl voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten.
 3. Coronasneltest.nl is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit van door Coronasneltest.nl gebruikte of verwerkte materialen, of van het gebruik van door Opdrachtgever aan Coronasneltest.nl verstrekte goederen.
 4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 zal de totale aansprakelijkheid van Coronasneltest.nl per schade-toebrengende gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak nimmer meer bedragen dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsassuradeur van Coronasneltest.nl dekking verleent.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Coronasneltest.nl en de door Coronasneltest.nl bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering van de door Coronasneltest.nl verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coronasneltest.nl en/of de door Coronasneltest.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen. (Hulp)personen van Coronasneltest.nl zijn evenzeer aan te merken als ‘derden’ als bedoeld in dit artikel. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, vrijwaart Opdrachtgever Coronasneltest.nl tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade die het gevolg is van het niet nakomen door de Opdrachtgever jegens de deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger van de verplichtingen uit hoofde van titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Zodra Coronasneltest.nl, zijn personeel en/of andere (hulp)personen van Coronasneltest.nl door een derde aansprakelijk wordt/worden gesteld, zal Coronasneltest.nl de Opdrachtgever daarvan omgaand in kennis stellen. Gedurende eventuele onderhandeling met de derde of een eventuele procedure zal steeds overleg plaatsvinden tussen Coronasneltest.nl en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de (advocaat)kosten die gepaard gaan met het voeren van die onderhandelingen of van een eventuele procedure dragen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Coronasneltest.nl en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover de wet dat toelaat, zullen alle geschillen tussen Coronasneltest.nl en haar Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.
 3. Coronasneltest.nl Algemene Voorwaarden Rechtspersonen
has been added to the cart. View Cart